Klauzula RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować
o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych (ADO)
Jai Kudo Polska Sp. z o. o., Chodzieska 15, 60-418 Poznań,
tel. 61 652 46 19, e-mail: info@jaikudo.pl, www.jaikudo.pl

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl.

ADO przetwarza Państwa dane w celu:

 1. Rekrutacji i zatrudnienia do naszej firmy
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy. Państwa dane osobowe wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy przetwarzamy w oparciu o w/w przepis. Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych. Dane kadrowe oraz BHP zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 2. Udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez pocztę elektroniczną
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes ADO. Podanie danych jest dobrowolne.
  Okres przechowywania danych osobowych: Do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, maksymalnie 12 miesięcy.
 3. Prowadzenia działań marketingowych związanych z prowadzoną działalnością.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Podanie danych jest dobrowolne
  Okres przechowywania danych osobowych: Dane marketingowe - do momentu wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przez podmiot danych.
 4. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, podanie danych jest niezbędne w celu współpracy.
  Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.
 5. Przyszłe dochodzenia roszczeń.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  Okres przechowywania danych osobowych: Dane klientów w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, przez okres 6 lat od daty zawarcia umowy kupna - sprzedaży bądź też ostatniego kontaktu z klientem.
 6. Ochrona osób i mienia.
  Źródło pochodzenia danych: Dane pochodzące z monitoringu.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  Okres przechowywania danych osobowych: Od momentu nagrania max. 3 miesięcy.
 7. Obsługa reklamacji
  Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z reklamacją produktów, później przez okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Prawo do cofnięcia zgody:
Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać
w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.

Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.